ระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Satisfaction Survey

คุณพรพรรณ อินทรสัตยพงษ์

การเงิน/งานพัสดุ

ระดับการประเมิน

1

แย่

2

ปรับปรุง

3

ดี

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม