ระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Satisfaction Survey

คุณวรรณ์นงอร วริศนิรันตรกูล

งานประกันคุณภาพ

ระดับการประเมิน

1

แย่

2

ปรับปรุง

3

ดี

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม