ภาพกิจกรรมทั้งหมด
IMG_5546
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา สำหรับอาจารย์
IMG_5427
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
IMG_5328
พิธีเปิดห้องสมุดอรรถโกวิท ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
IMG_5242
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
85Years URU_210802_0_6
 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
IMG_4862-Pano
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน “ผู้สอนมืออาชีพ” ในศตวรรษที่ ๒๑
IMG_4642
กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการอาสาประสาประชารัฐ (B๑๐)
201211294_10226473250438915_59967259206792692_n
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร
IMG_3998
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑