คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โดยมี ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา เป็นประธานกรรมการ
รศ.โชติ บดีรัฐ กรรมการ
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ กรรมการ
ผศ.นันท์มัส หอมเพียร กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ ผู้สังเกตการณ์
นางสาวทักษอร พุ่มสิริโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวยุทาวดี เข็มทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุธี อยู่ยิ้ม ผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓