คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน “ผู้สอนมืออาชีพ” ในศตวรรษที่ ๒๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับคณะ คน พัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒาส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น “ผู้สอนมืออาชีพ” ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายหัวข้อ “บทบาทของอาจารย์กับการพัฒนาต้นเองเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”และหัวข้อ “แนวทางการเตรียมผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ
– การพัฒนาหัวข้อวิจัยการสร้างสรรค์ผลงานสุนทรียะดนตรี โดย ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
– การพัฒนาหัวข้อวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย รศ.สมพิศ สุขแสน
– การพัฒนาห้วข้อวิจัยทางภาษาไทย โดย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
– การพัฒนาหัวข้อวิจัยทางการท่องเที่ยว โดย ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
– การพัฒนาห้วข้อวิจัยทางกฏหมาย โดย ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี
– การพัฒนาหัวข้อวิจัยทางภาษาอังกฤษ โดย รศ.ดร.พยุง ซีดาร์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน “ผู้สอนมืออาชีพ” ในศตวรรษที่ ๒๑