กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการอาสาประสาประชารัฐ (B๑๐)

กิจกรรมโครงการอาสาประสาประชารัฐ (B๑๐) นำโดย อ.ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีและ ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันจริยาพันธ์
หัวหน้าโครงการสังเคราะห์โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประสาประชารัฐ (B๑๐) จำนวน ๑๕ โครงการ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมถอดบทเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการอาสาประสาประชารัฐ (B๑๐)