งานสหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่รางวัล หน่วยงานส่งเสริมและดำเนินงานสหกิจศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นิเทศ ผู้เป็นตัวแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับโล่รางวัล โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 และ 2563 โดยมี

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
  2. อาจารย์ ดร.จันทิมา ปกครอง
  3. อาจารย์ ดร.ตรงกมล สนามเขต
  4. อาจารย์ ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน

2. ประธานหลักสูตร หรือตัวแทน รับมอบโล่หลักสูตรดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น
– หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
– หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
– หลักสูตรภาษาอังกฤษ
– หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
– หลักสูตรศิลปกรรม

ภาพกิจกรรม

งานสหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่รางวัล หน่วยงานส่งเสริมและดำเนินงานสหกิจศึกษา 2564