การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมการระดมความคิดเห็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนบทบาทหน้าที่การพัฒนาระบบกลไกดำเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบพระคุณผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้าสำนักงาน คณะกรรมการRMU HU และคณาจารย์ ฝ่ายสนับสนุนผู้ร่วมดำเนินงานทุกท่าน เครือข่ายวิจัยจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผอ.สวพ. ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ผศ.ดร.อรรถพล รอดแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี ผศ.ดร.สุพัตรา ตันติจริยาพันธ์
อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผช.สวพ.
ณ ห้องประชุม ๗๑๑ อาคาร ๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์