โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2564

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทกวี โดย นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย (รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี) และ กวีซีไรต์ ปี พ.ศ. 2559 คุณเกริกศิษฏ์ พละมาตร์ (พลัง เพียงพิรุฬห์)
วันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2564