โครงการสร้างเสริมทักษะทางภาษาไทยเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างเสริมทักษะทางภาษาไทยเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจัดโดย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพวงแสด (๗๒๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมทักษะทางภาษาไทยเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑