กิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) อ.พิชัย อ.ตรอน อ.ลับแล และ อ.น้ำปาด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตัวแทนผู้บริหารนำโดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง รองคณบดี อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) พื้นที่ ตำบลคอรุม อ.พิชัย ตำบลข่อยสูง อ.ตรอน ตำบลไผ่ล้อม อ.ลับแล และตำบลน้ำไคร้ อ.น้ำปาด วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) อ.พิชัย อ.ตรอน อ.ลับแล และ อ.น้ำปาด