ยินดีต้อนรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงค์หล้า อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี