เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Open House)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Open House) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานโดดเด่นของคณะให้แกับบุคลากร ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง (Co-space Learning) อาคาร ๑๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ภาพกิจกรรม

เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Open House)