โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ณ โรงแรมเลอชาร์ม สุโขทัย

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ คณะจึงได้จัดโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเลอชาร์ม จังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ณ โรงแรมเลอชาร์ม สุโขทัย