นิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา ในหัวข้อ ”กำแพงเมือง-คูเมือง บอกเล่าเรื่องเมืองพิชัย”

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
1. อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไท
2. นายสมชาย เดือนเพ็ญ รองปลัดเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสุโขทัย
3. นายวิทยา ศรีม่วง ศิลปิน – นักเขียนอิสระ
ในหัวข้อ ”กำแพงเมือง-คูเมือง บอกเล่าเรื่องเมืองพิชัย”
ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

นิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา ในหัวข้อ ”กำแพงเมือง-คูเมือง บอกเล่าเรื่องเมืองพิชัย”