ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล ทองพา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล ทองพา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคักเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563