กตัญญูตาคารวะ เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานกตัญญุตาคารวะ สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญและสร้างประโยชน์ที่มีคุณค่าให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มายาวนาน จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งได้แก

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ  สีชมพู
๒. อาจารย์ สิโรตน์  ทองสม
๓. นายจันทร์  เกิดสา

ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดโครงการ “กตัญญุตาคารวะ เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเชิดชู ยกย่อง  บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ศาลาส้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมกิจกรรมดังวันและเวลาดังกล่าว