โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  โดยท่านวิทยากร รศ.สมพิศ สุขแสน , รศ.กิ่งแก้ว เพ็ชรราช , ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ,  ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา วัน วันพุธที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สิริราชภัฎ

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ