โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดยท่านวิทยากร
รศ.สมพิศ สุขแสน
รศ.กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา

ในวัน วันพุธที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องพิชัยนที (อาคาร ICIT ชั้น ๔)