โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม รองคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วยคณบดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยเชิญชวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ(ลูกไก่) และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะฯร่วมเป็นพี่เลี้ยง (แม่ไก่) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ขอเสนอแนะในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10 ท่าน

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ