การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

21 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562