ขอแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมพล ทองพา นักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ ๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมพล ทองพา นักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์