โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE

                 โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ เข้าใจ และได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น หลักสูตร CWIE ใน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE