คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพวงแสด และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพวงแสด และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับบุคลากรในคณะ

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพวงแสด และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom