คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในการให้คำชื้แจงและเสนอข้อแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร