คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

   เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อยื่นของกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบพี่เลี้ยง และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ (ระยะที่ 1 มิ.ย. – ก.ค. 2563)

 

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ