โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE
เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ เข้าใจ และได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น หลักสูตร CWIE
ใน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     – ผู้เข้าอบรมเน้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ (ครบรอบระยะเวลาปรับปรุง พ.ศ.2565) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์/การท่องเที่ยว/การพัฒนาชุมชน/ศิลปกรรม/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/การจัดการวัฒนธรรม และหลักสูตรอื่นๆ ที่สนใจ

วิทยากร โดย อาจารย์สารัลย์  กระจง  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์