คณะมนุษยศาสตร์ฯขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์ฯขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย