คณะมนุษยศาสตร์ฯขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์ฯขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย