คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย

ทนายความพิษณุวัชร์ จีนชัย