การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่  ๑๕ พ.ย. ๖๖

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย “การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตภาคเหนือ เข้าชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ” ประจำปี ๒๕๖๖