ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗