คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีการแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์สำเร็จการศึกษา ต้อนรับอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำอาคารที่ได้รับบรรจุใหม่ แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปี 2565 และ 2566 และนำเสนอ การดำเนินงานของคณะฯ แผนการดำเนินงานโดยคณบดีและรองคณบดีทุกฝ่าย

 

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566