ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ตรงกมล สนามเขต ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ตรงกมล  สนามเขต ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาพัฒนาชุมชน