โครงการอบรม”การเตรียมเอกสารก.พ.อ. 03 และการยื่นขอผลงานทางวิชาการ”

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการอบรม”การเตรียมเอกสารก.พ.อ. 03 และการยื่นขอผลงานทางวิชาการ” ณห้อง 1122 อาคาร 11 คณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับโดยอาจารย์ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎา มิ่งฉาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพรรณรัตนทรงธรรม และคุณเกรียงไกร หาญสมบัติ เป็นวิทยากร เพื่อการเตรียมเอกสาร ก.พ.อ.03 ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม”การเตรียมเอกสารก.พ.อ. 03 และการยื่นขอผลงานทางวิชาการ”