ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมศรี คะสัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.สมศรี คะสัน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์