ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้านพักของบุคลากร
เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

อ่านรายละเอียด