งานเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี 2566

รวมภาพประทับใจงานเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี 2566 ขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ให้เกียรติมาร่วมมุทิตาผู้เกษียณของคณะฯ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้อาวุโสทุกท่านที่เมตตามาร่วมกิจกรรมของคณะครับ และขอบคุณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมได้อย่างน่าประทับใจ

ภาพกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี 2566