โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Besed Education (OBE)

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Besed Education (OBE) ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ (๑๑๒๒) โดย.อาจารย์ ดร.สุริยา  คำกุนะ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับวิยากร โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์  เป็นวิทยากร สร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เดี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๗ นี้ คณะฯ มีหลักสูตรที่ถึงรอบการปรับปรุง จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Besed Education (OBE)