โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ หน่วยงานภายนอก

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดจัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ หน่วยงานภายนอก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางวิชาการจัดการศึกษาในลักษณะร่วมผลิตบัณฑิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ (Cooperative and Work Integrated Education Program: CWIE) การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education: OBE) ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้ที่เน้นสร้างประสบการณ์จากการลงพื้นที่จริงในสถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  โดยมีกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น ๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์