ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ train the trainer

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ train the trainer

หลักสูตรพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

รุ่นที่ 2 มุ่งสู่การเป็น The Real Trainer