ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญฑิกา กาวี ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 59 ที่ได้รับเรียกเข้าบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวบุญฑิกา กาวี

ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 59

ที่ได้รับเรียกเข้าบรรตุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ)