โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิต HUSO DNA+ ครั้งที่ 2

22 – 23 กค.66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิต HUSO DNA+ ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิต HUSO DNA+ ครั้งที่ 2