ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“ศิษย์เก่าดีเด่น”

ด้านการประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖