คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมกับหน่วยงานข้อมูลทรัพย์สินและจำหน่ายวัสดุงานพัสดุกองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมกับหน่วยงานข้อมูลทรัพย์สินและจำหน่ายวัสดุงานพัสดุกองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได้เข้าสำรวจครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่งานทรัพย์สินฯเข้าร่วมการสำรวจในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความถูกต้องและครบถ้วน

 

 

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมกับหน่วยงานข้อมูลทรัพย์สินและจำหน่ายวัสดุงานพัสดุกองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์