โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้านการบริการและการโรงแรม ระหว่าง Intercontinental Hotel Grop (IHG)

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้านการบริการและการโรงแรม ระหว่าง Intercontinental Hotel Grop (IHG) กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 

ภาพกิจกรรม

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานด้านการบริการและการโรงแรม ระหว่าง Intercontinental Hotel Grop (IHG)