ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มณฑณ ศรีสุข อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัล “เพชรพระนคร”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.มณฑณ ศรีสุข

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกและยกย่องจาก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เป็น

ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

รางวัล “เพชรพระนคร” ครั้งที่ ๕ สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม