หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์จัดโครงการอบรมโปรแกรมแคนวา (Canva)

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร๋ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการอบรมโปรแกรมแคนวา (Canva) สำหรับนักศึกษาวิชาเอกทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๒๐๒ อาคาร ICIT

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์จัดโครงการอบรมโปรแกรมแคนวา (Canva)