โครงการนักพัฒนามืออาชีพเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดโครงการนักพัฒนามืออาชีพเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน

วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ และห้องประชุม อบต.คอรุม อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

โครงการนักพัฒนามืออาชีพเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน