ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ปิดพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

Download รายละเอียด.. Click